Holy Tridum

Timing of Ceremonies

1. Maundy Thursday - 01/04/2021

Festal Mass at 6.00pm

An ordinary mass at 4.00pm.

2. Good Friday - 02/04/2021

Ceremonies start at 6.00pm

3. Easter
Festal Mass - 03/04/2021
                      At 7.00 pm.
Sunday - 04/04/2021
               6.30 am Konkani
               7.30 am Konkani
               9.00 am English.

Way of the Cross on Good Friday
7.30am Konkani
9.00am English
11.00am Konkani

Kindly follow the Covid 19 restrictions. (Wearing masks, maintaining social distance ...etc.

ಪವಿತ್ರ್ ತೀನ್ ದೀಸ್

1. Maundy Thursday/ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್
ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ - 6.00pm
ಸಾದೆಂ ಮೀಸ್ - 4.00pm.

2. Good Friday/ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್
ಸೆರೆಮನಿ - 6.00pm

3. Easter/ಪಾಸ್ಖಾಂ ಫೆಸ್ತ್
ಸನ್ವಾರಾ 03.04.2021- 7.00pm.
ಆಯ್ತಾರಾ, 04.04.2021
                 6.30am ಕೊಂಕಣಿ
                 7.30am "
                 9.00am ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ - ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್
7.30am ಕೊಂಕಣಿ
9.00am ಇಂಗ್ಲಿಷ್
11.00am ಕೊಂಕಣಿ

ಕೊವಿಡ್ 19 ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಾತ್( ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳಾ...ಇತ್ಯಾದಿ)


Saturday : 5.00pm

Sunday:

5.45am (Konkani)
7.00am (Konkani - Main mass)
8.15am ( *English* )
9.30am (Konkani - Children's mass)

No mass at 5.00pm on Sunday.

- Parish Priest

Home | News | Sitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.urwachurch.org . Powered by eCreators

Contact Us

Immaculate Conception Church
Urwa, Ladyhill
Mangalore 575 006

Tel: 0824-2457682
Email: [email protected]